Nasze serwisy używają plików cookies. Klikając "Akceptuję" lub korzystając dalej z serwisu, wyrażają Państwo na to zgodę. Akceptuję
Milanówek
Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn informacji publicznej
Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Milanówku

Statut Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Milanówku

§ 1.

1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Milanówku, zwany dalej ZAKŁADEM, jest jednostką organizacyjną Gminy Milanówek, nie posiadającą osobowości prawnej, prowadzoną w formie samorządowego zakładu budżetowego w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.
2. Organem założycielskim ZAKŁADU jest Rada Miasta Milanówka.
3. Siedzibą ZAKŁADU jest Gmina Milanówek, a terytorialny jego zakres działania obejmuje teren Gminy Milanówek.
4. ZAKŁAD działa w szczególności na podstawie:
1) Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2018 r. poz. 994 z późn. zm.);
2) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.);
3) Ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z  2017 r. poz. 827 z późn. zm.);
4) Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z  2018 r. poz. 395 z późn. zm.);
5) Ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 poz. 150 Art. 6b);
6) Aktów wykonawczych do wymienionych ustaw;
7) Uchwał Rady Miasta Milanówka;
8) Zarządzeń Burmistrza Miasta Milanówka.


§ 2.

1. ZAKŁAD realizuje zadania Gminy Milanówek w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb społeczności lokalnej poprzez wprowadzenie działalności usługowej.
2. Do podstawowych zadań ZAKŁADU w szczególności należy:
1) gospodarowanie gminnym zasobem mieszkaniowym, lokalami i budynkami użytkowymi oraz zarządzanie budynkami mieszkalnymi będącymi we władaniu Gminy Milanówek, a nie stanowiącymi jej własności, wraz z terenem niezabudowanym przyległy, do ww. nieruchomości budynkowych, w oparciu o przepisy ustawy 
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego oraz ustawy ? Kodeks Cywilny, w ramach środków finansowych przyznanych na ten cel, a w szczególności:
a) zabezpieczenie właściwego stanu sanitarno-porządkowego administrowanych nieruchomości;
b) dokonywanie przeglądów technicznych budynków, zgodnie z przepisami Ustawy prawo budowlane;
c) typowanie budynków i lokali do modernizacji oraz prac remontowych;
d) prowadzenie prac remontowych i modernizacyjnych we własnym zakresie oraz w systemie zleconym;
e) prowadzenie dokumentacji technicznej i książek obiektów;
f) zawieranie umów najmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy z osobami skierowanymi przez Burmistrza Miasta Milanówka;
g) prowadzenie rozliczeń i windykacji należności czynszowych, za dostawę wody i odprowadzanie ścieków, należności z tytułu wywozu nieczystości stałych, płynnych oraz dostawę innych mediów;
h) przyjmowanie opłat czynszowych i innych należności;
i) organizowanie przetargów związanych z prowadzoną działalnością.
2) sprawowanie zarządu i administracji we Wspólnotach mieszkaniowych, w których Gmina Milanówek jest współwłaścicielem, a zarząd oraz administrowanie zostały powierzone ZAKŁADOWI w oparciu o przepisy Ustawy o własności lokali lub Kodeksu cywilnego.
3) zarządzanie budynkami, terenem bazy oraz zaplecza bazy ZAKŁADU
4) bieżące utrzymanie i konserwacja dróg gminnych;
5) zarządzanie targowiskiem miejskim oraz terenem kąpieliska miejskiego
3. ZAKŁADOWI mogą być również powierzone przez Burmistrza Miasta Milanówka inne zadania z zakresu gospodarki komunalnej, których realizacja może być prowadzona przez zakład budżetowy, po uprzednim zapewnieniu środków finansowych na ich wykonanie, a w szczególności:
1) konserwacja pionowych znaków drogowych;
2) konserwacja miejskich placów zabaw dla dzieci;
3) utrzymanie i pielęgnacja zieleni miejskiej (niskiej i wysokiej);
4) utrzymanie porządku i czystości, w tym: oczyszczania ulic, placów i terenów publicznych oraz dbanie o ich estetykę;
5) organizacja zbiorowego transportu lokalnego


§ 3.

1. ZAKŁADEM kieruje Dyrektor.
2. Do zakresu działania Dyrektora należy w szczególności:
1) reprezentowanie ZAKŁADU na zewnątrz;
2) opracowywanie rocznych planów finansowych ZAKŁADU;
3) zapewnienie prawidłowego i racjonalnego wykonywania planów finansowych ZAKŁADU;
4) zabezpieczenie mienia ZAKŁADU;
5) zapewnienie efektywnego wykorzystania mienie ZAKŁADU;
6) prowadzenie polityki zatrudnienia zapewniającej efektywne wykonanie zadań ZAKŁADU;
7) wykonywanie funkcji kierownika ZAKŁADU w rozumieniu Kodeksu pracy;
8) określenie wewnętrznej organizacji ZAKŁADU.


§ 4.

1. Dyrektora zatrudnia i zwalnia Burmistrz Miasta Milanówka.
2. Burmistrz Miasta Milanówka wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do Dyrektora.


§ 5.

1. W zakresie działalności ZAKŁADU Dyrektor wykonuje czynności zwykłego zarządu.
2. Oświadczenie woli dotyczące praw i obowiązków majątkowych ZAKŁADU składa jednoosobowo Dyrektor.
3. Czynność prawna, powodująca powstanie zobowiązania pieniężnego wymaga kontrasygnaty Głównego Księgowego.
4. Dyrektor może samodzielnie zaciągać zobowiązania finansowe do wysokości kwot wydatków określonych w planie finansowym ZAKŁADU.
5. Dyrektor może dokonywać zmian w planie wydatków ZAKŁADU w ciągu roku budżetowego pod warunkiem, że nie spowoduje to zmniejszenia wpłat do budżetu ani zwiększenia dotacji z budżetu.
6. Dyrektor może dokonywać zmian w wydatkach inwestycyjnych w ramach przyznanych środków finansowych na ten cel, po wyrażeniu zgody przez Burmistrza Miasta Milanówka.
7. Dyrektor może ustanawiać pełnomocników w miarę potrzeb.


§ 6.

1. Głównego Księgowego zatrudnia i zwalnia Dyrektor.
2. W razie nieobecności Dyrektora jego obowiązki pełni Zastępca Dyrektora lub osoba wyznaczona przez Dyrektora.


§ 7.

1. Szczegółową organizację ZAKŁADU oraz zakres działalności poszczególnych komórek określa Regulamin Wewnętrznej Organizacji Zakładu.
2. Regulamin Wewnętrznej Organizacji Zakładu zatwierdza Dyrektor.


§ 8.

1. Zasady wynagradzania i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy określa Regulamin Wynagradzania Pracowników Zakładu.
2. Regulamin Wynagradzania Pracowników Zakładu zatwierdza Dyrektor.


§ 9.

1. ZAKŁAD prowadzi działalność finansową i rozlicza się na zasadach przewidzianych dla zakładów budżetowych.
2. ZAKŁAD pokrywa koszty swojej działalności z przychodów własnych z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.
3. Przychodami własnymi ZAKŁADU są w szczególności:
1) dotacje;
2) wpływy od osób fizycznych i prawnych;
3) wpływy ze świadczonych usług;
4) odsetki od środków na rachunku bankowym;
5) przychody z tytułu świadczonych usług związanych z działalnością administrowania i zarządzania nieruchomościami.
4. ZAKŁAD może otrzymywać z budżetu Gminy Milanówek dotację przedmiotową oraz dotację celową na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji.
5. W zakresie określonym w przepisach odrębnych ZAKŁAD może otrzymywać także dotację przedmiotową.
6. Podstawą gospodarki finansowej ZAKŁADU jest roczny plan finansowy.
7. Sprawy finansowe ZAKŁADU prowadzi Główny Księgowy.
8. W stosunku do Głównego Księgowego mają zastosowanie przepisy dotyczące praw i obowiązków Głównego Księgowego. 
9. Nadzór nad finansami  ZAKŁADU sprawuje Dyrektor.


§ 10.

1. ZAKŁAD posiada odrębny rachunek bankowy.
2. ZAKŁAD rozlicza się z budżetem Gminy Milanówek.
3. Kontrolę prawidłowości rozliczeń ZAKŁADU z budżetem Gminy Milanówek przeprowadza osoba upoważniona przez Burmistrza Miasta Milanówka.


§ 11.

1. ZAKŁAD używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu, adresem siedziby, numerem NIP i REGON oraz telefonami kontaktowymi.
2. Zmiany niniejszego statutu dokonywane będą w trybie jego nadania.Informację wytworzył(a) Joanna Oknińska dnia 02-07-2020.
Informację opublikował(a) Paweł Jankowski dnia 27-11-2021 02:07.
Liczba odsłon podstrony: 1124