Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Milanówku
ul. Spacerowa 4
05-822 Milanówek
Tel. (22) 755-81-89
Fax (22) 724-80-38
www.zgkim-milanowek.pl

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pisemnym

Gmina Milanówek-Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Milanówku ul. Spacerowa 4 ogłasza przetarg nieograniczony pisemny na wydzierżawienie  pawilonu handlowego Nr „E”o pow. 8,75m² usytuowanego w szeregu pawilonów na Targowisku Miejskim przy ul. Piłsudskiego 14 w Milanówku, wyposażony w instalację elektryczną, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności  usługowo-handlowej.

Stawka wywoławcza za 1 m²  pow. użytkowej pawilonu 49,95zł plus podatek 23% VAT.
Zaoferowana  stawka za dzierżawę nie może być niższa niż stawka wywoławcza. Postąpienie przetargowe min. 0,50zł (netto) za 1m² pow. lokalu.
Okres dzierżawy 3  lata (2014r.-2017r.).

Opłaty z tytułu dzierżawy pawilonu wnoszone będą miesięcznie w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury VAT.
Czynsz za dzierżawę będzie podlegać rocznej waloryzacji o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych podawany  przez Prezesa GUS, ze skutkiem od 1-go marca każdego roku.
Ofertę w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg  na dzierżawę pawilonu Nr „E”  na terenie Targowiska Miejskiego w Milanówku” należy złożyć w siedzibie ZGKiM przy ul. Spacerowej 4 w Milanówku w terminie do dnia 09.10.2014r. do godz. 10ºº.

Oferta winna zawierać następujące załączniki:
Wadium w wysokości  85zł należy wpłacić w kasie ZGKiM przy ul. Spacerowej 4 w Milanówku czynnej w godz. ( pn. 11ºº-17ºº, wt.- pt. 8ºº - 12º) do dnia 09.10.2014r. do godz. 9ºº lub na konto Bank Biała Rawska-filia Milanówek nr 18 9291 0001 0086 8381 2000 0010.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie ZGKiM przy ul. Spacerowej 4 w Milanówku w dniu 13.10.2014r. o godz. 10ºº.

Wadium nie podlega zwrotowi, w przypadku uchylenia się  wybranego w przetargu oferenta od zawarcia umowy na dzierżawę pawilonu w terminie 14 dni od daty  ogłoszenia o wyborze oferty.

ZGKiM w Milanówku zastrzega sobie prawo odwołania  przetargu jedynie z  uzasadnionej przyczyny.

Milanówek, dnia 09.09.2014r.                                                                                
                                                                                Dyrektor
                                                                       Zakładu Gospodarki
                                                    Komunalnej i Mieszkaniowej w Milanówku    
Załączniki:
pdfOświadczenie (typ: pdf, rozmiar: 113.5KB)
pdfRegulamin (typ: pdf, rozmiar: 143.7KB)


Informację wytworzył(a) Ewa Tatarek dnia 09-09-2014.
Informację opublikował(a) Ewa Tatarek dnia 02-10-2014 15:47.
Informacja zamieszczona pod adresem:
http://www.zgkim-milanowek.plLinkError(u,l12,p10,a,v)
Copyright © 2023 ZGKiM Milanówek