Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Milanówku
ul. Spacerowa 4
05-822 Milanówek
Tel. (22) 755-81-89
Fax (22) 724-80-38
www.zgkim-milanowek.pl

Ogłoszenie o drugim przetargu pisemnym nieograniczonym

Gmina Milanówek-Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Milanówku ul. Spacerowa 4, strona internetowa www.zgkim.milanowek.pl, tel. 22 755-81-89 ogłasza przetarg nieograniczony na wydzierżawienie pawilonu handlowego o pow. 8,75m² w szeregu pawilonów na Targowisku Miejskim przy ul. Piłsudskiego 14 w Milanówku, dz. Nr ewid. 133 i 132, obręb 06-03, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej.
Stawka wywoławcza za 1 m² pow. użytkowej pawilonu 49,50zł plus podatek 23% VAT.
Zaoferowana stawka za dzierżawę nie może być niższa niż stawka wywoławcza.
Okres dzierżawy 3 lata.
Wadium w wysokości 100zł należy uiścić w kasie Zakładu przy ul. Spacerowej 4 w Milanówku lub na konto Bank Spółdzielczy Biała-Rawska filia Milanówek nr 18 9291 0001 0086 8381 2000 0010 do dnia 26.08.2013r.
Czynsz za dzierżawę będzie podlegać rocznej waloryzacji o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych podawany przez Prezesa GUS, ze skutkiem od 1-go marca każdego roku.
Oferta winna zawierać:
-pisemna ofertę cenową,
-oświadczenie o nie zaleganiu wobec Gminy Milanówek z należnymi podatkami,
-zaparafowany projekt umowy na dzierżawę pawilonu handlowego.
Ofertę w zamkniętej kopercie z napisem ”Przetarg na dzierżawę pawilonu na terenie Targowiska Miejskiego w Milanówku” należy złożyć w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przy ul. Spacerowej 4 w Milanówku do dnia 30.08.2013r. do godz. 10ºº.
Otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym nastąpi w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przy ul. Spacerowej 4 w Milanówku w dniu 30.08.2013r. o godz. 10¹º.
Wpłacone wadium zostanie odliczone od czynszu za 1-szy miesiąc dzierżawy.
Wadium przepada, jeżeli oferent, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy w terminie 14 dni od daty ogłoszenia wyniku przetargu.
Dyrektor ZGKiM zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.
Załączniki:
docOświadczenie (typ: docx, rozmiar: 11.1KB)
docUmowa (typ: doc, rozmiar: 35KB)


Informację wytworzył(a) Ewa Tatarek dnia 23-07-2013.
Informację opublikował(a) Ewa Tatarek dnia 01-01-2014 00:00.
Informacja zamieszczona pod adresem:
http://www.zgkim-milanowek.plLinkError(u,l12,p4,a,v)
Copyright © 2023 ZGKiM Milanówek