Nasze serwisy używają plików cookies. Klikając "Akceptuję" lub korzystając dalej z serwisu, wyrażają Państwo na to zgodę. Akceptuję
Milanówek
Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn informacji publicznej
Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Milanówku

Ogłoszenie o naborze

Nr 3/2018 z dnia 14.02.2018r
NA WOLNE STANOWISKO


 
Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Milanówku ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Specjalisty ds. administracji nieruchomości.


Do jednostki Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Milanówku ul. Spacerowa 4
W dziale Administracji
Na stanowisku Specjalista ds. administracji nieruchomości
Wymiar etatu 1/1
Wymagania niezbędne Kandydatem na stanowisko Specjalisty ds. administracji może być osoba, która:
1. Posiada obywatelstwo polskie lub innych państw, zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2016, poz. 902);
2. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
3. Nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
4. Posiada nieposzlakowaną opinię;
5. Spełnia poniższe warunki:
a. wykształcenie wyższe lub minimum 3 lata stażu pracy popartego praktyczną wiedzą
z zakresu administracji lub zarządzania (umowa o pracę);
b. znajomość ustaw, w szczególności: Kodeks postępowania administracyjnego (wraz z aktami wykonawczymi), ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie kodeksu cywilnego (wraz z aktami wykonawczymi), ustawy o własności lokali, ustawy o gospodarce nieruchomościami (wraz z aktami wykonawczymi), Kodeksu cywilnego (w zakresie dotyczącym nieruchomości i praw do nieruchomości), ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o dostępie do informacji publicznej, ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o opłacie skarbowej, ustawy o finansach publicznych, ustawy o gospodarce komunalnej oraz Rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej,
c. biegła obsługa komputera w zakresie pakietu MS Office;
d. umiejętność samodzielnego wykonywania zadań oraz pracy w zespole;
e. wysoka odporność na stres oraz umiejętność pracy pod presją czasu.
Wymagania dodatkowe 1. mile widziana znajomość programu księgowego Info-System;
2. preferowany staż pracy w administracji publicznej;
3. samodzielność, odpowiedzialność, obowiązkowość skrupulatność, sumienność;
4. zaangażowanie, dociekliwość, pracowitość, spostrzegawczość, zorganizowanie;
5. komunikatywność, asertywność;
6. prawo jazdy kat. B
7. gotowość do pracy w terenie i wyjazdów służbowych
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku Do zakresu wykonywanych zadań na stanowisku należy w szczególności :

1. Pomoc w administrowaniu nieruchomościami mieszkalnymi;
2. Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem nieruchomości:
1) redagowanie pism do najemców oraz dotyczących osób oczekujących jak również nowo ubiegających się o najem lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy;
2) redagowanie treści zaświadczeń stwierdzających stan wynikający z prowadzonej ewidencji lokalowej lub prowadzonych rejestrów;
3) bieżące prowadzenie rejestrów tematycznych związanych ze sprawami lokalowymi;
4) uaktualnianie list osób oczekujących na lokale z mieszkaniowego zasobu gminy;
5) zasiedlanie nowych najemców;
6) wypełnianie wniosków o przyznanie dodatków mieszkaniowych i deklaracji dot. opłat za odpady komunalne
7) przygotowywanie dokumentów do zasiedlenia (skierowania, umowy);
8) przyjmowanie zgłoszeń o awariach i monitorowanie ich usunięcia;
9) współpraca z działem technicznym w sprawach dotyczących planowania zadań inwestycyjnych i remontowych nieruchomości;
10) administrowanie oraz nadzór nad stanem technicznym lokali mieszkalnych
11) uaktualnianie danych o lokalach i osobach w nich zamieszkujących;
12) prowadzenie działań mających na celu optymalizacje wykorzystania nieruchomości (w tym optymalizacja kosztów eksploatacji)
13) przeprowadzenie regularnych kontroli na obiektach, w tym kontrola stanu sanitarno-porządkowego zasobów komunalnych będących w administracji ZGKiM;
14) rozliczanie najemców i właścicieli lokali za wykorzystanie mediów, w tym spisywanie stanów wodomierzy i liczników energii elektrycznej;
15)  przygotowywanie projektów i zarządzeń dot. spraw lokalowych;
3. Przygotowywanie informacji dla Burmistrza Miasta Milanówka dotyczącej wizyt interesantów.
4. Prowadzenie spraw z zakresu TBS m.in.: uaktualnianie list osób oczekujących na lokal, zamiany lokali, współpraca z TBS dotycząca przyznawania lokali nowym najemcom
5. Zapewnienie obsługi administracyjnej Społecznej Komisji Mieszkaniowej.
6. Bieżąca obsługa sekretariatu
Wymagane
dokumenty i
oświadczenia
 
1. CV lub kwestionariusz osobowy, list motywacyjny;
2. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
3. kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe;
4. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji;
5. Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego, w przypadku osoby nie posiadającej obywatelstwa polskiego ? ksero dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo oraz dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, zgodnie
z przepisami o służbie cywilnej;
6. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
7. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji w tym publikację danych osobowych (imię i nazwisko, miejscowość zamieszkania) w Biuletynie Informacji Publicznej na etapie wstępnej i końcowej weryfikacji kandydatów;
8. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.


* druki kwestionariusza i oświadczeń są do pobrania na stronie www.milanowek.pl.
Termin składania ofert Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonych kopertach:
  • osobiście w sekretariacie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Milanówku przy ul. Spacerowej 4 (wejście od Pasiecznej)
  • lub pocztą na adres : ZGKiM ul. Spacerowa 4, 05 ? 822 Milanówek

z dopiskiem "OFERTA Nr 3/2018 na wolne stanowisko urzędnicze" oraz podanym numerem telefonu kontaktowego w terminie do dnia 23 lutego 2018 r. do godziny 1000.

Rozpatrywane będą tylko kompletne oferty, które wpłyną do podanego wyżej terminu.
Aplikacje, które wpłyną do ZGKiM po wyżej określonym terminie i godzinie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP (www.milanowek.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie ZGKiM.
Planowane zatrudnienie Od marca 2018 r. w pełnym wymiarze czasu pracy.

Dodatkowe informacje :
1. Z kandydatami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.
2. Złożonych i niewykorzystanych w procesie rekrutacji dokumentów ZGKiM nie odsyła. Kandydat może je odebrać w sekretariacie ZGKiM po zakończeniu procesu rekrutacji. Nieodebrane dokumenty aplikacyjne osób nie zakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.
3. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZGKiM w Milanówku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.

 
p.o. Dyrektora ZGKiM
Joanna Pałuba


Informację wytworzył(a) Joanna Pałuba dnia 15-02-2018.
Informację opublikował(a) Joanna Pałuba dnia 28-02-2018 11:34.
Liczba odsłon podstrony: 860