Nasze serwisy używają plików cookies. Klikając "Akceptuję" lub korzystając dalej z serwisu, wyrażają Państwo na to zgodę. Akceptuję
Milanówek
Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn informacji publicznej
Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Milanówku

Ogłoszenie o naborze

Nr 2/2018 z dnia 19.01.2018r
NA WOLNE STANOWISKO


 
Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Milanówku ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Kierownika działu techniczno-administracyjnego.


Do jednostki Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Milanówku ul. Spacerowa 4
W dziale Techniczno-administracyjnym
Na stanowisku Kierownika działu techniczno-administracyjnego
Wymiar etatu 1/1
Wymagania niezbędne Kandydatem na stanowisko Kierownika działu technicznego może być osoba, która:
1. Posiada obywatelstwo polskie lub innych państw, zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy
z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2016, poz. 902);
2. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
3. Nie była skazana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4. Posiada nieposzlakowaną opinię;
5. Spełnia poniższe warunki:
a. wykształcenie wyższe techniczne
b. min. 3 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku pracy poparte praktyczną wiedzą związaną z zarządzaniem nieruchomościami (umowa o pracę);
c. podstawowa znajomość zagadnień projektowych
d. praktyczna znajomość znajomość ustaw, w szczególności: Kodeks postępowania administracyjnego (wraz z aktami wykonawczymi), ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie kodeksu cywilnego (wraz
z aktami wykonawczymi), ustawy o własności lokali, ustawy prawo budowlane (wraz z aktami wykonawczymi), Kodeksu  cywilnego (w zakresie dotyczącym nieruchomości i praw do nieruchomości), ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach  samorządowych, ustawy o dostępie do informacji publicznej, ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o opłacie skarbowej, ustawy o finansach publicznych, ustawy o gospodarce komunalnej oraz Rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej,
e. biegła obsługa komputera w zakresie pakietu MS Office;
f. umiejętność samodzielnego wykonywania zadań oraz pracy w zespole;
g. wysoka odporność na stres oraz umiejętność pracy pod presją czasu.
Wymagania dodatkowe 1. preferowany staż pracy w administracji publicznej;
2. samodzielność, odpowiedzialność, obowiązkowość skrupulatność, sumienność;
3. zaangażowanie, dociekliwość, pracowitość, spostrzegawczość, zorganizowanie;
4. komunikatywność, asertywność;
5. gotowość do pracy w terenie i wyjazdów służbowych
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku Do zakresu wykonywanych zadań na stanowisku należy w szczególności :
1. Zarządzanie podległym zespołem pracowników;
2. Prowadzenie bieżącej dokumentacji napraw i przeglądów, w tym książek obiektów budowlanych;
3. Współpraca i kontrola wykonania prac przez podwykonawców, nadzór nad ekipami remontowymi;
4. Proponowanie usprawnień i rozwiązań dotyczących poprawy stanu technicznego oraz redukcji kosztów utrzymania budynków;
5. Sprawowanie nadzoru technicznego i merytorycznego nad pracami remontowo ? budowlanymi wykonywanymi przez wykonawców obcych, a w szczególności nad:
a) określaniem zakresu prac,
b) przygotowywaniem obmiaru robót,
c) przygotowywaniem kosztorysów inwestorskich,
d) sprawdzaniem kosztorysów powykonawczych,
e) przygotowywaniem umów z wykonawcami
f) dokonywaniem odbioru robót wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji odbiorowej,
g) podpisywaniem faktur i rachunków pod względem merytorycznym,
6. Udział w komisjach technicznych;
7. Nadzór nad prowadzeniem spraw dotyczących monitowania wykonawców w przypadkach wadliwego wykonania prac budowlanych;
8. Współpraca ze wspólnotami mieszkaniowymi, w szczególności:
1) współpraca z zarządami wspólnot mieszkaniowych;
2) kompletowanie i gromadzenie dokumentacji wspólnot mieszkaniowych;
3) nadzór nad prawidłowością uchwał wspólnot;
4) nadzór nad prawidłowością zebrań, przygotowywanie planów gospodarczych, umów.
9. Nadzorowanie obsługi administracyjnej Społecznej Komisji Mieszkaniowej
10. Nadzorowanie i kierowanie wszystkimi sprawami  należącymi do kompetencji Działu technicznego, Działu administracji oraz Grupy Remontowo-Budowlanej;
11. Akceptowanie wszystkich kosztorysów inwestorskich i powykonawczych przygotowywanych przez pracowników działu technicznego, jak również wykonawców obcych;
12. Odbieranie i nadzorowanie i rozliczanie prac wykonywanych przez GRB;
13. Sprawdzanie rzetelności wszystkich rozliczeń wykonywanych przez podległych pracowników, a w szczególności:
1) rozliczeń paliwa
2) rozliczeń pobranych materiałów i narzędzi
3) czasu pracy
4) prawidłowości wykorzystania pojazdów samochodowych i innych urządzeń będących własnością zakładu przez podległych pracowników.
14. Przydzielanie podległym pracownikom GRB zadań do wykonywania;
15. Monitorowanie efektywności wykonywanych zadań przez podległych pracowników z jednoczesnym przedstawianiem kwartalnych opinii w tym zakresie Dyrektorowi Zakładu.
16. Przygotowywanie danych do listy płac podległych pracowników GRB;
17. Zabezpieczanie podległych pracowników w odzież roboczą i ochronną, zgodnie z zarządzeniem Dyrektora;
18. Zabezpieczanie podległych pracowników w środki czystości, zgodnie z zarządzeniem Dyrektora.
19. Nadzorowanie przestrzegania przez podległych pracowników przepisów bhp i p.poż.
Wymagane
dokumenty i
oświadczenia
 

1. CV lub kwestionariusz osobowy, list motywacyjny;
2. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
3. kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe;
4. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji;
5. oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego, w przypadku osoby nie posiadającej obywatelstwa polskiego ? ksero dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo oraz dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, zgodnie
z przepisami o służbie cywilnej;
6. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
7. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji w tym publikację danych osobowych (imię i nazwisko, miejscowość zamieszkania) w Biuletynie Informacji Publicznej na etapie wstępnej i końcowej weryfikacji kandydatów;
8. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

* druki kwestionariusza i oświadczeń są do pobrania na stronie www.milanowek.pl.
Termin składania ofert
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonych kopertach:
  • osobiście w sekretariacie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Milanówku przy ul. Spacerowej 4 (wejście od Pasiecznej)
  • lub pocztą na adres : ZGKiM ul. Spacerowa 4, 05 ? 822 Milanówek

z dopiskiem ?OFERTA Nr 2/2018 na wolne stanowisko urzędnicze? oraz podanym numerem telefonu kontaktowego w terminie do dnia 26 stycznia 2018 r. do godziny 1000.

Rozpatrywane będą tylko kompletne oferty, które wpłyną do podanego wyżej terminu.
Aplikacje, które wpłyną do ZGKiM po wyżej określonym terminie i godzinie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP (www.milanowek.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie ZGKiM.
Planowane zatrudnienie Od lutego 2018 r. w pełnym wymiarze czasu pracy, na czas określony 6 miesięcy, z możliwością zawarcia kolejnej umowy na czas określony lub umowy na czas nieokreślony.

Dodatkowe informacje :
1. Z kandydatami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.
2. Złożonych i niewykorzystanych w procesie rekrutacji dokumentów ZGKiM nie odsyła. Kandydat może je odebrać w sekretariacie ZGKiM po zakończeniu procesu rekrutacji. Nieodebrane dokumenty aplikacyjne osób nie zakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.
3. Osoba wybrana w drodze naboru zobowiązana jest do przedłożenia pracodawcy zaświadczenia o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie z Krajowego Rejestru Karnego.
4. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZGKiM w Milanówku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.

 
p.o. Dyrektora ZGKiM
Joanna Pałuba


Informację wytworzył(a) Joanna Pałuba dnia 08-02-2018.
Informację opublikował(a) Joanna Pałuba dnia 08-02-2018 11:34.
Liczba odsłon podstrony: 874