Nasze serwisy używają plików cookies. Klikając "Akceptuję" lub korzystając dalej z serwisu, wyrażają Państwo na to zgodę. Akceptuję
Milanówek
Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn informacji publicznej
Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Milanówku

Ogłoszenie o naborze

Nr 4/2017 z dnia 08.11.2017r
NA WOLNE STANOWISKO


 
Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Milanówku ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Specjalista ds. księgowych.


Do jednostki Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Milanówku ul. Spacerowa 4
W dziale Księgowości
Na stanowisku Specjalista ds. księgowych
Wymiar etatu 1/1
Wymagania niezbędne Kandydatem na stanowisko Specjalisty ds. księgowych może być osoba, która:
1. Posiada obywatelstwo polskie lub innych państw, zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2016, poz. 902);
2. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
3. Nie była skazana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4. Posiada nieposzlakowaną opinię.
5. Spełnia jeden z poniższych warunków:
a. wykształcenie wyższe, na kierunku ekonomicznym,
b. minimum 5 lat stażu pracy w księgowości (umowa o pracę),
c. znajomość ustaw, w szczególności: Kodeks postępowania administracyjnego (wraz z aktami wykonawczymi), ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, Kodeksu cywilnego, ustawy o finansach publicznych, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o opłacie skarbowej, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ustawy o ubezpieczeniach społecznych,
d. biegła obsługa komputera w zakresie pakietu MS Office.
e. certyfikat księgowy Ministra Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych;
f. umiejętność samodzielnego wykonywania zadań oraz pracy w zespole;
g. wysoka odporność na stres oraz umiejętność pracy pod presją czasu.
Wymagania dodatkowe 1. Znajomość programu księgowego: Smerf, Bestia, Sage-Symfonia, FK-faktura PRO;
2. Preferowany staż pracy w jednostkach lub spółkach sektora finansów publicznych na stanowisku księgowego;
3. Znajomość zasad księgowości zakładów budżetowych; 
4. Samodzielność, odpowiedzialność, terminowość, obowiązkowość, skrupulatność, sumienność, dyspozycyjność;
5. Zaangażowanie, dociekliwość, pracowitość, spostrzegawczość, zorganizowanie;
6. komunikatywność, asertywność;
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku Do zakresu wykonywanych zadań na stanowisku należy w szczególności :
1. Dekretacja dowodów księgowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zakładowym planem kont.
2. Chronologiczny i systematyczny zapis operacji gospodarczych na kontach syntetycznych księgi głównej oraz podział operacji kont syntetycznych na analityczne z uwzględnieniem kont zespołu 4 (koszty wg rodzajów) z podziałem kosztów wg miejsc ich powstawania.
3. Sporządzanie comiesięcznego zestawienia obrotów i sald  zawierającego: 
 • symbole i nazwy kont; 
 • sumę obrotów za miesiąc i narastająco od początku roku obrotowego.
4. Przeprowadzanie kontroli poprawności ksiąg po zakończeniu każdego miesiąca.
5. Windykacja należności z tytułu:
 • dzierżawy gruntu na targowisku (comiesięczne przekazywanie zestawień zaległości administratorowi targowiska);
 • innych usług świadczonych przez Zakład.
6. Wystawianie faktur i refaktur za świadczone usługi.
7. Nadzorowanie prawidłowości i prowadzenia rachunkowości Wspólnot Mieszkaniowych i dokonywania rozliczeń w ustawowym terminie.
8. Sporządzanie dokumentacji wewnętrznej i zewnętrznej (PK, not księgowych, wezwań do zapłaty przed skierowaniem spraw do sądu).
9. Sporządzanie przelewów. 
10. Prowadzenie kasy, sporządzanie raportów kasowych, sporządzanie dowodów wpłat własnych na rachunek obrotowy i na rachunki funduszy.
11. Księgowanie operacji gospodarczych na kontach rozrachunków bankowych.
12. Prowadzenie ewidencji przedmiotów wyposażenia.
13. Dekretacja i księgowanie dokumentów RK.
14. Prowadzenie rejestru zakupu RK.
15. Transport gotówki.
16. Sporządzanie list wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w ZGKiM, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
17. Prowadzenie dokumentacji wynagrodzeń pracowników.
18. Prowadzenie dokumentacji i ewidencji składek na ubezpieczenia społeczne, w szczególności:
a) zgłaszanie pracowników do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych;
b) sporządzanie raportów miesięcznych ZUS RMUA;
c) sporządzanie innych raportów/deklaracji w zależności od potrzeb (ZUS RSA, ZUS RCA, ZUS RZA).
19. Sporządzanie deklaracji rozliczeniowych PIT 4 z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych dla Urzędu Skarbowego.
20. Zgłaszanie zleceniobiorców do ZUS z tytułu zawartych umów-zleceń i umów o dzieło.
21. Obliczanie i odprowadzanie składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i podatku dochodowego od umów zleceń i umów o dzieło.
22. Przekazywanie deklaracji rozliczeniowych do ZUS i US związanych z wynagrodzeniami w określonych przepisami terminach.
23. Terminowe sporządzanie i przekazywanie sprawozdań związanych z wynagrodzeniami do właściwych urzędów.
24. Sporządzanie przelewów związanych ze składkami ZUS, podatkami, wynagrodzeniami i innymi potrąceniami od wynagrodzeń.
Wymagane
dokumenty i
oświadczenia
 
 • CV lub kwestionariusz osobowy, list motywacyjny;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji;
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego, w przypadku osoby nie posiadającej obywatelstwa polskiego ? ksero dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo oraz dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, zgodnie z przepisami o służbie cywilnej;
 • oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji w tym publikację danych osobowych (imię i nazwisko, miejscowość zamieszkania) w Biuletynie Informacji Publicznej na etapie wstępnej i końcowej weryfikacji kandydatów;
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.
Termin składania ofert Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonych kopertach:
 • osobiście w sekretariacie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Milanówku przy ul. Spacerowej 4 (wejście od Pasiecznej)
 • lub pocztą na adres : ZGKiM ul. Spacerowa 4,  05 - 822 Milanówek

z dopiskiem "OFERTA Nr 4/2017 na wolne stanowisko urzędnicze" oraz  podanym numerem telefonu kontaktowego w terminie do dnia 17 listopada 2017r. do godziny 1000.

Rozpatrywane będą tylko kompletne oferty, które wpłyną do podanego wyżej terminu.
Aplikacje, które wpłyną do ZGKiM po wyżej określonym terminie i godzinie  nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP (www.milanowek.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie ZGKiM.
Planowane zatrudnienie   Od listopada 2017 r. w pełnym wymiarze czasu pracy, na czas określony 6 miesięcy, z możliwością zawarcia kolejnej umowy na czas określony lub umowy na czas nieokreślony.

Dodatkowe informacje :
1. Z kandydatami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.
2. Złożonych i niewykorzystanych w procesie rekrutacji dokumentów ZGKiM nie odsyła. Kandydat może je odebrać w sekretariacie ZGKiM po zakończeniu procesu rekrutacji. Nieodebrane dokumenty aplikacyjne osób nie zakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.
3. Osoba wybrana w drodze naboru zobowiązana jest do przedłożenia pracodawcy zaświadczenia o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie z Krajowego Rejestru Karnego.
4. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZGKiM w Milanówku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.

 
p.o. Dyrektora ZGKiM
Joanna Pałuba


Informację wytworzył(a) Joanna Pałuba dnia 08-11-2017.
Informację opublikował(a) Joanna Pałuba dnia 14-12-2017 03:04.
Liczba odsłon podstrony: 1003