Nasze serwisy używają plików cookies. Klikając "Akceptuję" lub korzystając dalej z serwisu, wyrażają Państwo na to zgodę. Akceptuję
Milanówek
Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn informacji publicznej
Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Milanówku

Ogłoszenie o naborze

Nr 3/2017 z dnia 11.09.2017r
NA WOLNE STANOWISKO


 
Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Milanówku ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Specjalisty ds. administracji.


Do jednostki Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Milanówku ul. Spacerowa 4
W dziale Administracji
Na stanowisku Specjalista ds. administracji
Wymiar etatu 1/1
Wymagania niezbędne Kandydatem na stanowisko Specjalisty ds. administracji może być osoba, która:
1. Posiada obywatelstwo polskie lub innych państw, zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2016, poz. 902);
2. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
3. Nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
4. Posiada nieposzlakowaną opinię;
5. Posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków Specjalisty ds. administracji;
6. Spełnia jeden z poniższych warunków:
a) wykształcenie średnie lub wyższe, najlepiej powiązane z finansami lub administracją;
b) minimum 3 lata stażu pracy;
c) znajomość ustaw w szczególności: kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o gospodarce komunalnej, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego, ustawy o własności lokali, ustawy o gospodarce nieruchomościami, prawo zamówień publicznych, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o dostępie do informacji publicznej, ustawy kodeks cywilny, ustawy prawo budowlane, rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru oświadczenia o stanie kontroli zarządczej;
d) biegła obsługa komputera w zakresie pakietu MS Office, w szczególności Excel oraz innych urządzeń biurowych;
e) umiejętność samodzielnego wykonywania zadań oraz pracy w zespole;
f) wysoka odporność na stres oraz umiejętność pracy pod presją czasu.
Wymagania dodatkowe 1. znajomość programu księgowego Smerf;
2. preferowany staż pracy na stanowisku w administracji publicznej;
3. licencja zarządcy nieruchomości;
4. samodzielność, odpowiedzialność, obowiązkowość skrupulatność, sumienność;
5. zaangażowanie, dociekliwość, pracowitość, spostrzegawczość, zorganizowanie;
6. komunikatywność, asertywność;
7. gotowość do pracy w terenie i wyjazdów służbowych.
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku Do zakresu wykonywanych zadań na stanowisku należy w szczególności :
1. Prowadzenie bieżących spraw związanych z gospodarką lokalową:
1) redagowanie pism do najemców oraz dotyczących osób oczekujących jak również nowo ubiegających się o najem lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy;
2) redagowanie treści zaświadczeń stwierdzających stan wynikający z prowadzonej ewidencji lokalowej lub prowadzonych rejestrów;
3) bieżące prowadzenie rejestrów tematycznych związanych ze sprawami lokalowymi;
4) uaktualnianie list osób oczekujących na lokale z mieszkaniowego zasobu gminy;
5) zasiedlanie nowych najemców;
6) wypełnianie wniosków o przyznanie dodatków mieszkaniowych i deklaracji dot. opłat za odpady komunalne;
7) przygotowywanie dokumentów do zasiedlenia (skierowania, umowy);
8) przyjmowanie zgłoszeń o awariach i monitorowanie ich usunięcia;
10) współpraca z działem technicznym w sprawach dotyczących remontów lokali przeznaczonych do zasiedlenia;
11) uaktualnianie danych o lokalach i osobach w nich zamieszkujących;
12) rozliczanie najemców i właścicieli lokali za wykorzystanie mediów, w tym spisywanie stanów wodomierzy i liczników energii elektrycznej;
13) kontrola stanu sanitarno-porządkowego zasobów komunalnych będących w administracji ZGKiM;
14) uczestnictwo w wizjach lokalowych, w tym przygotowanie protokołów zdawczo-odbiorczych lokali;
15) przygotowywanie projektów i zarządzeń dot. spraw lokalowych.
2. Przygotowywanie informacji dla Burmistrza Miasta Milanówka dotyczącej wizyt interesantów.
3. Przygotowywanie obowiązujących sprawozdań.
4. Prowadzenie spraw z zakresu TBS m.in.: uaktualnianie list osób oczekujących na lokal, zamiany lokali, współpraca z TBS dotycząca przyznawania lokali nowym najemcom.
5. Zapewnienie obsługi administracyjnej Społecznej komisji Mieszkaniowej.
6. Prowadzenie rozliczenia czynszów wraz z uzgodnieniem sald.
7. Sporządzanie not księgowych z przypisów.
8. Sporządzanie upomnień oraz wydruków niezbędnych do celów windykacyjnych.
9. Rozliczanie kosztów wspólnot mieszkaniowych.
10. Prowadzenie spraw dotyczących kontroli zarządczej.
11. Przygotowywanie materiałów przetargowych, zgodnie z ustawą Prawo Zamówień eń Publicznych.
12. Bieżąca obsługa sekretariatu.
Wymagane
dokumenty i
oświadczenia
 

1. CV lub kwestionariusz osobowy, list motywacyjny.
2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (świadectwo szkolne, dyplom ukończenia studiów )
3. Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy)
4. Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji zaświadczeń o ukończeniu kursów, szkoleń.
5. W przypadku osoby nie posiadającej obywatelstwa polskiego – ksero dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo oraz dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, zgodnie z przepisami o służbie cywilnej
6. Oświadczenie kandydata o tym, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych korzysta z pełni praw publicznych oraz nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.*
7. Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia umożliwiającym zatrudnienie na stanowisku
8. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji*, w tym publikację danych osobowych (imię i nazwisko, miejscowość zamieszkania) w Biuletynie Informacji Publicznej na etapie wstępnej i końcowej weryfikacji kandydatów.
9. Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

* druki kwestionariusza i oświadczeń są do pobrania na stronie www.milanowek.pl.
Termin składania ofert
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonych kopertach:
  • osobiście w sekretariacie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Milanówku przy ul. Spacerowej 4 (wejście od Pasiecznej)
  • lub pocztą na adres : ZGKiM ul. Spacerowa 4, 05 – 822 Milanówek

z dopiskiem „OFERTA Nr 3/2017 na wolne stanowisko urzędnicze” oraz podanym numerem telefonu kontaktowego w terminie do dnia 22 września 2017 r. do godziny 1000.

Rozpatrywane będą tylko kompletne oferty, które wpłyną do podanego wyżej terminu.
Aplikacje, które wpłyną do ZGKiM po wyżej określonym terminie i godzinie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP (www.milanowek.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie ZGKiM.
Planowane zatrudnienie Od października 2017 r. w pełnym wymiarze czasu pracy, na czas określony 6 miesięcy, z możliwością zawarcia kolejnej umowy na czas określony lub umowy na czas nieokreślony.

Dodatkowe informacje :
1. Z kandydatami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.
2. Złożonych i niewykorzystanych w procesie rekrutacji dokumentów ZGKiM nie odsyła. Kandydat może je odebrać w sekretariacie ZGKiM po zakończeniu procesu rekrutacji. Nieodebrane dokumenty aplikacyjne osób nie zakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.
3. Osoba wybrana w drodze naboru zobowiązana jest do przedłożenia pracodawcy zaświadczenia o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie z Krajowego Rejestru Karnego.
4. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZGKiM w Milanówku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.

 
p.o. Dyrektora ZGKiM
Joanna Pałuba


Informację wytworzył(a) Joanna Pałuba dnia 11-09-2017.
Informację opublikował(a) Joanna Pałuba dnia 03-11-2017 12:18.
Liczba odsłon podstrony: 1028