Nasze serwisy używają plików cookies. Klikając "Akceptuję" lub korzystając dalej z serwisu, wyrażają Państwo na to zgodę. Akceptuję
Milanówek
Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn informacji publicznej
Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Milanówku

WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Gmina Milanówek - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibą przy ul. Spacerowej 4 w Milanówku- Dyrektor Zakładu na podstawie: Uchwały Nr 359/XXXI/09 Rady Miasta Milanówka z dnia 01.12.2009Rr, Uchwały Nr195/XVIII/12 Rady Miasta Milanówka z dnia 26.06.2012r., Uchwały Nr 83/X/11 Rady Miasta Milanówka z dnia 27.09.2011r. przeznacza do wydzierżawienia z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej:
1.część nieruchomości gruntowej o pow. 1000m² oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. ewid. Nr 5/1 w obrębie 07-01,KW:WA1G/00030879/9, położonej przy ul. Turczynek w Milanówku – Zaplecze Bazy ZGKiM,
2.część nieruchomości gruntowej o pow. 500m² oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewid. Nr 5/1 w obrębie 07/01, KW:WA1G/00030879/9, położonej przy ul. Turczynek w Milanówku – Zaplecze Bazy ZGKiM,
Stawka wywoławcza za dzierżawę gruntów wymienionych w pk-cie 1 i pk-cie 2 - 2,43zł za 1m² plus podatek 23% VAT.
Zaoferowana stawka za dzierżawę nie może być mniejsza niż stawka wywoławcza.
3. lokal użytkowy o pow. 49,62m² (2 pomieszczenia) znajdujący się na działce ewid. Nr 2, obręb 07-01, KW:WA1G/00030878/2, przy ul. Turczynek w Milanówku,
Stawka wywoławcza za dzierżawę lokalu użytkowego – 23,75zł za 1m² plus podatek 23% VAT.
Zaoferowana stawka za dzierżawę lokalu użytkowego nie może być mniejsza niż stawka wywoławcza.
Dzierżawca gruntu określonego w pk-cie 1,w p-k-cie 2 i lokalu użytkowego określonego w pk-cie 3 zobowiązany będzie z tytułu korzystania z przedmiotu dzierżawy do zapłaty czynszu płatnego z góry do dnia określonego w wystawionej przez Wydzierżawiającego fakturze.
Czynsz dzierżawy ( pk-t 1, p-kt 2, p-kt 3 ) będzie podlegać rocznej waloryzacji o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok ubiegły, ogłaszany przez Prezesa GUS ze skutkiem od 1-go marca .
Dzierżawca zobowiązany będzie do uiszczenia podatku od nieruchomości zgodnie z art. 3 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 12.01.1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 ze zm.).
Dzierżawy określone w pk-cie 1, pk-cie 2 i pk-cie 3 – zostaną zawarte na okres 3 lat.
Zastrzega się możliwość wypowiedzenia umowy dzierżawy ( pk-t 1, pk-t 2 i pk-t 3) z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, liczonego na koniec miesiąca kalendarzowego, w przypadku, gdy Wydzierżawiający uzna, że przedmiot dzierżawy (pk-t 1, pk-t 2 i pk-t 3) jest mu niezbędny na inne cele komunalne.
Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni tj. od dnia 23.04.2013r. do dnia 14.05.2013r. w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Spacerowa 4.Informację wytworzył(a) Ewa Tatarek dnia 23-04-2013.
Informację opublikował(a) Ewa Tatarek dnia 01-01-2014 00:00.
Liczba odsłon podstrony: 1659