Nasze serwisy używają plików cookies. Klikając "Akceptuję" lub korzystając dalej z serwisu, wyrażają Państwo na to zgodę. Akceptuję
Milanówek
Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn informacji publicznej
Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Milanówku

Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym

Gmina Milanówek- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Milanówku ul. Spacerowa 4 ogłasza przetarg nieograniczony pisemny na dzierżawę lokalu użytkowego o pow. 49,62m² (dwa pomieszczenia),wyposażonego w instalację elektryczną (bez instalacji wod.kan. i urządzeń sanitarnych), w budynku posadowionym na działce nr. ewid.2, obręb 07-01 przy ul. Turczynek w Milanówku (koło Bazy ZGKiM) z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej.
Stawka wywoławcza za dzierżawę 1m² pow. lokalu użytkowego w wysokości 24,00zł plus podatek 23% VAT.
Zaoferowana stawka za dzierżawę 1m² nie może być niższa niż stawka wywoławcza.
Okres dzierżawy 3 lata (2013-2016).
Dzierżawca lokalu użytkowego zobowiązany będzie z tytułu korzystania z przedmiotu dzierżawy do zapłaty czynszu płatnego z góry do dnia określonego w wystawionej przez Wydzierżawiającego fakturze.
Czynsz za dzierżawę lokalu będzie podlegać corocznej waloryzacji o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, za rok ubiegły, ogłaszany przez Prezesa GUS, ze skutkiem od 1go marca każdego roku.
Wadium w wysokości 180zł należy wpłacić w kasie ZGKiM przy ul. Spacerowej 4 w Milanówku lub na konto Bank Spółdzielczy Biała Rawska filia Milanówek nr 18 9291 0001 0086 8381 2000 0010 do dnia 07.09.2013r.
Wadium przepada, jeżeli oferent, który wygrał przetarg uchyla się od zawarcia umowy w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyniku przetargu.
Oferta winna zawierać zaproponowaną stawkę za dzierżawę, oświadczenie oferenta, wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, zaparafowany projekt umowy.
Ofertę w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg na dzierżawę lokalu użytkowego przy ul. Turczynek w Milanówku” należy złożyć w siedzibie ZGKiM przy ul. Spacerowej 4 w Milanówku do dnia 07.09.2013r. do godz.10ºº.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.09.2013r. o godz. 10¹º w siedzibie ZGKiM przy ul. Spacerowej 4 w Milanówku.
Szczegółowe informacje dot. przedmiotowego lokalu udziela dz. administracji tel.22 755-81-89 wew.106, strona internetowa www.zgkim-milanowek.pl
Dzierżawca zobowiązany będzie do uiszczania podatku od nieruchomości zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12.01.1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r. nr 95, poz.613 ze zm.).
Zastrzega się możliwość wypowiedzenia umowy dzierżawy z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, liczonego na koniec m-ca kalendarzowego, w przypadku, gdy Wydzierżawiający uzna, że przedmiot dzierżawy jest mu niezbędny na inne cele komunalne.
Dyrektor ZGKiM zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.


Załączniki:
docOświadczenie
(typ: doc, rozmiar: 27.5KB, pobrań: 537)
docUmowa
(typ: doc, rozmiar: 36.5KB, pobrań: 353)
Informację wytworzył(a) Ewa Tatarek dnia 06-08-2013.
Informację opublikował(a) Ewa Tatarek dnia 01-01-2014 00:00.
Liczba odsłon podstrony: 1528